Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné dodací podmínky upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.zahradnictvi-zvotoky.cz mezi prodávajícím Zahradnictvím Zvotoky - Ing. Tomášem Reichlem a zákazníkem (kupujícím). Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem městské části Praha 6, IČO 71050132, IČO provozovny 1003021328  č. účtu 2900893878/2010.   
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 
2. Základní pojmy a údaje 
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající (dodavatel) - je Ing Tomáš Reichl - www.zahradnictvi-zvotoky.cz, IČO 71050132, provozovna Zvotoky 2, 387 16 Volenice. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající není plátcem DPH.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmto výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  
Provozovna a kontaktní údaje - adresa provozovny a veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci "Kontakt".
 
3. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účasníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním  objednávky zboží, zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.zahradnictvi-zvotoky.cz ze strany kupujícího a potvrzeím obdržení objednávky ze 
strany prodávajícího.
 
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu cenu zveřejněnou na www.zahradnictvi-zvotoky.cz způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP. 
 
Veškeré zboží, nabízené na www.zahradnictvi-zvotoky.cz je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou výrobků. Také je uvedena cena za jeden kus zboží . U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoliv. U zboží dále prodávající uvádí případnou slevu a akční cenu, která je platná po celou dobu zveřejnění. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží. 
 
Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jeož nabídka je zveřejněna na serveru, vvyplní on-line objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy se vychází z nabídky, která je zveřejněná na www.zahradnictvi-zvotoky.cz včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Uvedená cena zboží je konečná, nejsou k ní připočítávány žádné skryté poplatky. Cena se případně snižuje o komerční slevu, je-li v době objednávky poskytována. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Okamžikem odeslání objednávky je kupující těmito VOP vázán. 
 
Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. 
 
Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží přepravci. 
 
Prodávající má právo objednávku zrušit, pokud zákazník neuvedl potřebné údaje k dodání zboží, objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky nebo objednávky na větší částky jsou telefonicky ověřovány) nebo zboží není již možné obstarat z důvodu ukončení výroby. 
 
4. Dodání zboží
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že jej zašle přepravní společnosti na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo si kupující převezme osobně v provozovně prodávajícího. Dodací lhůta je standardně u zboží skladem 7 - 14  pracovních dní. O předání zboží přepravci bude kupující informován e-mailovou zprávou. Balné se neúčtuje, hradí ho prodávající. Přepravné platí kupující. 
 
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě, že kupující nebude zastižen kurýrní službou, smí kurýr zboží předat jiné dospělé osobě, která se na adrese  nachází a je ochotna zboží převzít a zaplatit. Pokud na adrese nebude nikdo k zastižení, přepravní společnost provede následující den druhý pokus o  zkontaktování, poté bude zboží vráceno prodávajícímu, který má právo od kupujícího vymáhat náklady spojené s přepravou zboží. V případě, že kupující zvolí variantu vyzvednout zboží v provozovně, je povinen si jej vyzvednout a zaplatit v domluvený termín s prodávajícím. Pokud tak neučiní, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. 
 
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu včetně případného přepravného prodávajícímu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, případně při převzetí zboží od přepravní společnosti. Kupující má právo uhradit za zboží předem na účet prodávajícího (č.ú. 2900893878/2010). Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Je-li zboží dodáváno přepravní firmou, je kupující povinen zaplatit současně s kupní cenou předem i přepravné. Pokud kupující objedná jednorázově více než 15 kusů, bude objednávka vypravena ve dvou či více kartonech a přepravné mu bude účtováno dle počtu kusů kartonů. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, přepravné neplatí. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Kupující je povinen zboží ihned zkontolovat a nesrovnalosti s objednávkou neprodleně oznámit.
 
5. Odstoupení od smlouvy
Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění určitých podmínek - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů). Za poškození se v tomto případě i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných na zboží. Kupující je povinen k zásilce přiložit průvodní dopis - odstoupení od smlouvy. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty zaniká právo kupujícího  na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů. 
 
Odstoupil-li kupující od platné smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu poníženou o náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze-li je prodat jako nové. 
 
Prodávající vystaví ihned po vrácení zboží dobropis, který zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vráti poníženou kupní cenu vrácenému zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího, poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo hotově v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím. 
 
Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího. 
 
6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především že je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím, odpovídá právním předpisům, je dodáno v odpovídajícím množství, má odpovídající míry nebo hmotnost a odpovídá účelu, který prodávající pro používání věci uvádí nebo pro který se obvykle používá. 
 
Přebírá-li zboží kupující v provozovně prodávajícího a připouští-li to povaha zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnosti předvedena. 
 
Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba na rostlinný materiál je dle § 21 zákona 219/2003 Sb. 3 týdny. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. 
 
7. Reklamace
Prodávající ručí za kvalitu, druhovou a odrůdovou pravost rostlin a zdravotní stav. Dojde-li k záměně rostlin, má zákazník po předložení dokladu o zaplacení nárok na výměnu rostlin. Dojde-li k úhynu rostlin do 3 měsíců po nákupu z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok po předložení dokladu o zaplacení na náhradní rostliny nebo peněžní vyrovnání. 
 
Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu do doby dané zákonem. 
 
8. Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinnosti dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zaslání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. 
 
Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujících třetím osobám.
 
9. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím. 
 
Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.